Kỹ năng lắng nghe – 4 Cấp độ lắng nghe

Lắng nghe là một trong 5 kỹ năng quan trọng nhất đối với bất kỳ người Coach nào. Hãy khám phá xem làm thế nào để thực hành việc lắng nghe trong Khai Vấn cùng với VCI